1. Ochrana informací, Ochrana osobních údajů

1.1 Společnost THINKSMART, s.r.o., IČ 248 18 046, se sídlem Praha 10 – Malešice, Tiskařská 10, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157945 (dále jen "Poskytovatel") poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům Služby prostřednictvím internetových stránek www.webshare.cz.

1.2 Informace. Informacemi se rozumí Informace poskytnuté Uživatelem a Informace získané při užívání Služeb a jakékoli další údaje týkající se Uživatelů získané v souladu s právními předpisy (dále jen "Informace").

1.3 Ochrana Informací. Poskytovatel chrání Informace v míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.

1.4 Informace poskytnuté Uživatelem. Informace poskytnuté Uživatelem jsou informace, které Uživatel sdělí Poskytovateli. Jsou to zejména informace a údaje poskytnuté při Registraci, v Registračním formuláři nebo Poptávkovém formuláři nebo při jakémkoli užívání Služeb.

1.5 Informace získané při užívání Služeb. Informace získané při užívání Služeb jsou informace, které Poskytovatel získá při užívání Služeb Uživatelem, včetně informací o způsobu, jakým Uživatel Služby užívá. Tyto informace mohou zahrnovat:

1.5.1 Informace z komunikačního protokolu a jejich analýzy, jako jsou (i) podrobnosti o tom, jakým způsobem Uživatel Službu užil, například vyhledávací dotazy Uživatele, délka návštěvy Internetových stránek, podstránky, které Uživatel navštívil, (ii) adresa internetového protokolu, typ přístupu k internetu, datum a čas požadavku nebo odkazující adresa URL (iii) informace o zařízení, jakou jsou verze operačního systému, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče (iv) soubory cookie a anonymní identifikátory.

1.5.2 Údaje o obsahu a způsobu užívání Služeb a typovém chování Uživatele (behaviorální údaje). Poskytovatel je oprávněn provádět analýzy o chování Uživatelů na Internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří například měření návštěvnosti Internetových stránek, počet zhlédnutí jednotlivých podstránek Internetových stránek a reklamních bannerů a počet kliknutí na jednotlivý banner.

1.5.3 Lokalizační údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Uživatele.

1.6 Spojení Informací. Poskytovatel je oprávněn Informace propojovat s jinými Informacemi. Účelem propojení Informací může být například nabídnout Uživateli vhodné Služby.

1.7 Osobní údaje. Součástí Informací mohou být, a pravidelně také budou, Osobní údaje Uživatelů.

1.8 Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Poskytovateli jako správci. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů", které je umístěno v Registračním formuláři.

1.9 Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

1.9.1 Rozsah Osobních údajů. V souladu s článkem 4.6 těchto Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další Nepovinné osobní údaje. Součástí Osobních údajů mohou být údaje o Uživateli, jako je titul, jméno, příjmení, adresy (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa), rodné číslo, případně národní identifikátor, datum narození, věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, údaje o dokladech totožnosti, telefonní čísla a e-mailová spojení, obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla SIM karet, účastnické telefonní číslo.

1.9.2 Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

1.10 Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

1.11 Omezení nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

1.12 Příjemce Osobních údajů a předávání Osobních údajů. Poskytovatel nepředává Osobní údaje Uživatelů žádným třetím osobám jako Příjemcům Osobních údajů.

1.13 Zpracovatel Osobních údajů. Poskytovatel jako správce Osobních údajů nepověřuje žádnou třetí osobu jako Zpracovatele zpracováním Osobních údajů.

1.14 Zpracování Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro potřeby Třetích osob, a to zejména za účelem poskytování Služeb (včetně služby srovnání nabídek produktů podle článku 5.4 těchto Podmínek), za účelem zlepšování kvality Služeb a pro Marketingové účely.

1.15 Zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Poskytovatele a Třetích osob (dále jen "Marketingové účely"). V rámci zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity Třetích osob. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele a Třetích osob, a to prostřednictvím Poskytovatele jako odesílatele. Obchodní sdělení je Poskytovatel oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s využitím elektronického kontaktu Uživatele poskytnutého Poskytovateli, písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené Služby. Uživatel má právo kdykoliv, i při zaslání každé jednotlivé zprávy, další zasílání obchodních sdělení zdarma odmítnout.

1.16 Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu užívání Služby Uživatelem a 15 let po ukončení užívání Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku 6.5 Podmínek je dobrovolný, s výjimkou poskytnutí Povinných osobních údajů pro účely poskytování Služby. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány.

1.17 Přístup Uživatele k Osobním údajům. Uživatel má právo požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.18 Poskytnutí Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Třetích osob nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

Nahrávám

Uživatel

Moderní úložiště pro Vaše data, která můžete sdílet s Vašimi přáteli.